School

Zoals reeds beschreven is vanuit de theorie van Ilias el Hadioui de straat de school binnengedrongen. Daarmee zijn tal van maatschappelijke problemen op “het bordje” van de leerkrachten gekomen. Natuurlijk willen leerkrachten zo goed mogelijk bijdragen aan het volwassen worden van hun leerlingen. Maar de tijd en de specifieke kennis ontbreekt hen om met al deze thema’s op groeps- en individueel niveau aan de slag te gaan. De schoolcoaches vormen hiervoor een aanvulling. Daarmee ontstaat voor de leerkracht ruimte om zich te richten op zijn onderwijstaken, terwijl hij toch de regie houdt op de ont­wikkeling van zijn leerlingen.

Wanneer een school de kans benut om het jongerenwerk van MEION binnen te halen, wordt de kans geoptimaliseerd om so­ciale zorg te leveren waarmee het onderwijssucces groter wordt, terwijl er een veel betere verbinding wordt gemaakt met de wijk. Tegelijkertijd ontstaat een enorm vangnet binnen de school. Dit geeft rust en ontlast tegelijkertijd het onderwijsteam. Deze aanpak vergroot de kansen voor de leerlingen, schept samenhang in de wijk/buurt en leidt daarmee tot minder onbegrepen gedrag.

ONTZORGEN (SCHEIDING ONDERWIJS/ZORG)
Jongeren brengen een groot deel van hun tijd op school. MEION heeft een product ontwikkeld waarmee wij jongerenwerk op scholen vorm kunnen geven. Niet met incidentele bezoeken, maar door deel uit te gaan maken van de permanente structuur van de school. Hierdoor kan de school haar focus houden op de primaire gebieden: het inhoudelijk lesgeven en het onderwijs verder ontwikkelen. De schoolcoaches zijn juist aanvullend, doordat zij op de maatschappelijk en pedagogische kant inhaken en hiermee de school ontzorgen. Daar waar de school tijd ontbeert om de leerlingen ondersteuning te bieden in het volwassen worden, is MEION aanwezig.

VERZUIM COÖRDINATIE
Wij ondersteunen de school met ons uniek verzuimprogramma. Het beperkt zich namelijk niet tot het registreren en bestraffen van studenten, maar gaat juist stapsgewijs met ze aan de slag om onderliggende redenen op te sporen en weg te nemen. Wij beginnen bij de melding door de docent en gaan onmiddellijk langs bij het woonadres. Vervolgens doorloopt de jongere een programma waarbij stap voor stap gewerkt wordt om de onderliggende oorzaak weg te nemen, met als resultaat dat de leerling weer deelneemt aan het schoolproces.

MAATSCHAPPELIJKE THEMALESSEN 
Verschillende thema’s komen jaarlijks terug of zijn op enig mo­ment actualiteit. Het kost het reguliere onderwijs veel tijd om voor elke klas een dergelijk thema vorm te geven. MEION ontwerpt deze thema’s volgens een vast protocol en kan ze dan met overzichtelijke aanpassingen in veel verschillende klassen verzorgen. Deze thema’s zijn allemaal gebaseerd op “gedragsverandering” en op “omgaan met elkaar”. De lessen hebben een eindevaluatie, waarbij de klassenleerkracht essentieel is ter borging binnen de klas en bin­nen het leerproces.

EVENTS 
MEION kan elke schoolse activiteit welke buiten het directe onder­wijs valt organiseren en/of faciliteren. Daarmee wordt de school in staat gesteld om haar aanbod aan de leerlingen, ouders en andere direct betrokken te optimaliseren, zonder dat dit op de schouders van het on­derwijsteam komt. Door samen met leerlingen te werken aan tal van sociale activiteiten, in en om de school, versterken zij de band van kinderen, hun ouders en de school. MEION heeft een groot netwerk van workshopaanbieders, sportclubs en evenementenorganisaties die ingezet kunnen worden om van elk project een succes te maken