Klachtenregeling klanten

Als u ontevreden bent over onze dienstverlening, streeft MEION ernaar om dit in overleg met u op te lossen. U kunt hiervoor terecht bij een van onze medewerkers of hun manager. Komt u er met hen niet uit, dan kunt u een klacht indienen. Dit gaat volgens de volgende stappen:

1) U vult dit formulier in en dit wordt verzonden naar:

Het bestuur MEION
Apeldoornselaan 21
2573 LA Den Haag.

2) U ontvangt een bevestiging van uw klacht.

3) De klacht gaat naar het bestuur. Deze wint informatie in, overlegt met alle partijen, vraagt eventueel advies aan derden en neemt binnen 30 dagen een beslissing. Hier krijgt u schriftelijk bericht van.

Alle stappen zijn vertrouwelijk. Dit betekent: uw klacht komt alleen terecht bij de mensen voor wie dit nodig is en zij mogen niets aan anderen vertellen. De informatie wordt afgesloten bewaard.

Bijeenkomsten en gesprekken worden alleen bijgewoond door betrokkenen. Medewerkers van Zebra zijn verplicht u het klachtenreglement en het reglement van de klachtencommissie te geven.

Een klacht kan alleen in behandeling worden genomen als u uw naam, adres, email en telefoonnummer vermeld.

Klachtenformulier MEION

2 + 5 = ?

Doel van de procedure
De procedure heeft tot doel het naar tevredenheid oplossen van klachten van klanten, het voorkomen van vervolgschade en het voorkomen van herhaling.

Definitie
Klacht: Een schriftelijke of mondelinge uiting van ongenoegen van een klant over de wijze waarop hij/zij is behandeld door de organisatie of door een medewerker van de organisatie. Waarbij de klager benoemd dat hij een klacht wil indienen.
Klager: Degene, die een klacht voorlegt.
Beklaagde: Degene waarover de klacht gaat.

Geheimhouding
– Het geldende privacyreglement is ook van toepassing op deze klachtenregeling.
– Alle klachten worden vertrouwelijk behandeld.

Bescherming beklaagde
Voordat de klachthouder/klachtencommissie overeenkomstig deze regeling haar standpunt bepaald wordt de beklaagde in de gelegenheid gesteld te worden gehoord.
De klachthouder/klachtencommissie kan afzien van het horen van de beklaagde indien de melding kennelijk niet ontvankelijk is, kennelijk ongegrond is dan wel indien de beklaagde schriftelijk te kennen heeft gegeven geen gebruik te willen maken van het recht om te worden gehoord.

Registratie van klachten
Klachten komen centraal terecht bij het bestuur en worden daar verzameld en gearchiveerd.

Overig
Indien zich omstandigheden voordoen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuurder.

Evaluatie
Na afhandeling van de klacht wordt aan de klager en de beklaagde naar de tevredenheid over de afhandeling gevraagd.

Eenmaal per jaar worden alle klachten geëvalueerd. De uitkomsten uit de jaarlijkse evaluatie dienen als input voor de Management Review. De klachtenregeling wordt iedere per drie jaar geëvalueerd.