Veilig op school

Schoolcoaches

Stichting MEION biedt met de schoolcoaches een modulaire toolkit waarmee vroegtijdig of in een later stadium kan worden geanticipeerd op (dreigende) problemen of knelpunten.

Hierbij wordt bij leerlingen gekeken naar het complete plaatje en niet alleen de schoolgebonden belemmeringen.

Het feit dat voor jongeren geldt dat zij een groot deel van hun tijd op school doorbrengen en daar meer dan op andere plekken gewend zijn te luisteren, hebben we gemeend om een product te ontwikkelen waarmee we jongerenwerk/vormingswerk / aanvankelijke hulpverlening op scholen willen vormgeven.

Dit keer niet in de vorm van incidentele bezoeken maar door deel uit te maken van de permanente structuur van de school.

Jongeren in de leeftijd van 10 tot 25 jaar vind je op verschillende plekken. De jongste groep 10 tot 12 jaar zitten allemaal op de basisschool. De groep 13 tot en met 17 jaar vind je op het middelbaar onderwijs en daar boven valt de groep uit elkaar.

Een deel studeert aan MBO’s en HBO’s. een ander deel, gaat aan het werk. Het jongerenwerk heeft de opdracht om jongeren die hinder ondervinden in het volwassen worden en waarbij de hulpbronnen gezin en onderwijs niet voldoende steunend zijn, te coachen op de weg naar volwassenheid.

Over het algemeen geldt gelukkig dat die groep verhoudingsgewijs niet groot is, maar in sommige gebieden is de groep weer wel oververtegenwoordigd. Exacte getallen zijn op dit moment niet te geven.

Het uitgangspunt is om niet de plek van docenten en schoolmedewerkers over te nemen, maar complementair hierop te zijn. Zo kunnen docenten en schoolmedewerkers zich concentreren op de cognitieve ontwikkeling van de leerlingen.

En kan de schoolcoach zich concentreren op de overige belemmeringen en knelpunten, die de ontwikkeling van een leerling in de weg staan. Schoolcoaches hebben ook zicht op de directe omgeving van de school.

Waar nodig in contact met bewoners en knelpunten/problemen oplossen. De schoolcoach zorgt er hiermee voor dat de leerling weer schoolfit wordt!

Leerlingbuddy

Voor het basisonderwijs bieden wij een leerlingbuddy. De begeleiding die deze biedt werkt zeer laagdrempelig en staat dicht bij de leerling. Hiertoe worden in principe leerlingen uit de bovenbouw van het voortgezet onderwijs ingezet, met name uit 4 Havo en 5 VWO.

Zij staan qua ervaring nog dicht bij de basisschoolleerling, maar kunnen door hun leeftijd en vordering op school coachend en sturend optreden. Voor de basisschoolleerling is de buddy een vraagbaak en gesprekspartner. Zo krijgt de buddy meer inzicht in het welbevinden en de ontwikkeling van de leerling en kan deze ook handvatten en tools meegeven voor het omgaan met lastige situaties en keuzes in de toekomst.

Verzuimcoach

Bij sommige leerlingen (zeker in het voortgezet onderwijs) komt het wel eens voor dat zij verzuimen. De ene leerling heeft hiervoor een geldige reden, de andere leerling heeft dit op het eerste gezicht niet.

Door het inzetten van een Verzuimcoach kan wat beter worden nagegaan wat de aanleiding is voor ongeoorloofd verzuim. Leerlingen met onderliggende problemen en knelpunten kunnen zo aan het licht worden gebracht, zodat hier adequaat op kan worden ingezet in de vorm van ondersteuning en coaching.

Leerlingen die willens en wetens verzuimen, zonder hier een geldige reden voor te hebben, kunnen zo veel beter in beeld worden gehouden en waar nodig kan hier op worden doorgepakt. Niet om leerlingen te straffen, om hen tegen hun eigen keuzes te beschermen.

Burgerschap

De maatschappij laat steeds vaker zien dat goed en actief burgerschap onder druk staat. Bij zowel individuen als groepen wordt anders aangekeken tegen goed burgerschap dan het algemeen geaccepteerde beeld.

Waar de één onder goed burgerschap verstaat dat je minimaal ééns in de week iets terug doet voor de gemeenschap, verstaat de ander hieronder dat iedereen zich gedraagt naar de maatstaven van de wet en houdt het hier dan bij. Door jongeren met elkaar te leren debatteren over dit onderwerp , maar ook andere thema’s, worden (soms) gevoelige verschillen van inzicht bespreekbaar gemaakt.

Daarnaast krijgen kwetsbare jongeren op de juiste momenten de juiste tools mee om voor zichzelf een goed onderbouwde uitleg van burgerschap te geven. Zo komen ook zij beter mee in de maatschappij en begrijpen zij dat het zijn van een burger niet alleen rechten met zich mee brengt, maar ook verantwoordelijkheden.

Puberverleidingen

Mensen worstelen hun hele leven met verleidingen. Dit is in de puberteit nog wat sterker het geval, omdat naast een fysieke ook gigantische een mentale en emotionele ontwikkeling doormaken. Vroeger waren de verleidingen (te lang telefoneren of tv kijken) relatief simpel en overzichtelijk.

Daarbij was een verbod of beperking soms genoeg. Anders is het met de verleidingen als internet, games en smartphones. Een verbod kan bijna niet, omdat je hier niet altijd even goed zicht op hebt. Het is een kwestie van in gesprek blijven. De schoolcoach gaat met leerlingen in gesprek over deze verleidingen en zoekt samen met hen naar manieren om hier bewust en verantwoord mee om te gaan.

Ouders worden zo veel mogelijk meegenomen in deze zoektocht en het proces van bewustwording en het leren verantwoordelijk om te gaan met keuzes.

Online

Roken, alcohol en drugs zijn vanouds thema’s die bij ouders de nodige zorgen met zich mee brengen. De vraag hoe zij hun kind kunnen leren hier verantwoord mee om te gaan is bij deze thema’s vrij overzichtelijk.

Lastiger wordt dit als het gaat om internet, social media en gamen. De beschikbaarheid ervan is bijna ongelimiteerd en bijna altijd en overal beschikbaar. Bijna alle jongeren hebben tegenwoordig een eigen smartphone en daarmee volledig toegang tot internet.

Het is als ouder lastig te controleren wat je kind hiermee doet, welke informatie zij tot zich nemen en wat dit met hen doet. Vaak gaat de ontwikkeling van online aanbod sneller dan ouders kunnen bijbenen. Onderdeel van het schoolfit worden, is het leren omgaan met de online wereld en het inschatten van risico’s en bedreigingen.

Daarnaast wordt ook gekeken naar mogelijkheden die juist een versterkend effect kunnen hebben en waar jongeren hun voordeel mee kunnen doen.