Verleidingen en sociale veiligheid

Jongeren worden al in een vroeg stadium voor belangrijke keuzes gesteld over hun toekomt en hun rol in de samenleving. Dit gebeurt met name thuis en op school met begeleiding van ouders en leraren.

Ook op straat worden jongeren vaak uitgedaagd om belangrijke keuzes te maken die van invloed kunnen zijn op hun ontwikkeling. Gelukkig gaat het meestal goed. Verleidingen liggen echter op de loer en kunnen tot verkeerde keuzes leiden.

Jongerencoaches


MEION levert jongerencoaches die aan de slag gaan met jongeren die soms net dat zetje nodig hebben als het gaat om motivatie voor een opleiding of goede gesprekken en begegeiding om uit negatief gedrag te blijven.

De jongerencoaches kunnen in alle gewenste situaties een samen met de jongere zoeken naar passende oplossing. Vanuit deskundigheid, visie en de persoonlijke situatie van de jongeren wordt het dialoog aangegaan. Op basis van beschikbare informatie en analyses wordt de mate en vorm van inzet bepaald.

Het voornaamste doel van de inzet is het aanspreken van talenten van jongeren, het helpen creëren van een zelfkritische blik op de samenleving en hen daarmee leren hun rol in de maatschappij in te kleuren.

De aanpak helpt jongeren ook bij het wegnemen van belemmeringen en knelpunten en het omgaan met verleidingen, die van invloed kunnen zijn op hun ontwikkeling tot een volwaardige en participerende burger. Het duurzaam aanpakken van voortijdig schooluitval vormt hierin een belangrijke speerpunt.

Ambulant Jongerenwerk

De ambulant jongerenwerkers zijn dynamische professionals die worden ingezet om de doelgroep op te zoeken waar deze zich bevindt. Jongeren worden benaderd op locaties waar zij samenkomen, zoals scholen, wijkcentra, sportverenigingen of de publieke ruimte.

Dit contact is er op gericht om zicht te krijgen op hun talenten en de voortgang van hun ontwikkeling. Waar zij vastlopen op deze punten, kunnen de ambulant jongerenwerkers met deze jongeren hierover in gesprek gaan. Naast individuele gesprekken, kan de ambulant jongerenwerker ook gebruik maken van groepsgesprekken of -activiteiten.

Hiermee kan een worden uitgezoomd naar een groep voor kennisoverdracht of vrijetijdsbesteding, om vervolgens weer in te zoomen op het individu voor meer een inhoudelijke aanpak. Uitgangspunt blijft te allen tijde het welbevinden en welzijn van de jongere.

ZRM

Als basis voor ondersteuning en coaching wordt uitgegaan van de Zelfredzaamheidsmatrix (ZRM). Dit is een goede graadmeter voor ontwikkeling van individuele jongeren. Het grote voordeel van de ZRM is dat deze kan worden omgevormd en aangepast al naar gelang dit nodig is voor verschillende situaties en ondersteuningsvormen.

Ook is de ZRM een vrij gangbaar instrument en maakt dit afstemming omtrent de ontwikkeling van individuele jongeren met andere betrokken instanties gemakkelijker.